Hållbarhet

21 november 2018

Aktiva Events arbete med hållbarhet är ett långsiktigt program som ska hjälpa oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Aktiva Event och omvärlden

Våra relationer ska präglas av en hög affärsmoral. Vi tar ansvar för vårt företagande och visar hänsyn och lojalitet mot samtliga inblandade aktörer.
Vårt agerande ska alltid ligga väl i linje med svenska rättsprinciper och det är en självklarhet att såväl Aktiva Event såväl som våra affärspartners, leverantörer och kunder alltid följer tillämpliga lagar och regler.

Vi tolererar inte korruption i någon form.

Miljö

Aktiva Event miljöanpassar verksamheten så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med verksamhetens åtaganden. Vi ska minska användningen av icke förnyelsebara råmaterial samt minimera både mängden avfall och eventuell ogynnsam påverkan som vår verksamhet kan ha på miljön.
Vi ska begränsa växthuseffekten genom att effektivisera resor, transporter och övrig energianvändning.

Jämställdhet och mångfald

Vi accepterar inte att våra affärspartners, leverantörer eller anställda utsätts för kränkande behandling på grund av kön, religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller handikapp.

Personal

Vi strävar efter att vara en modern och dynamisk arbetsplats. Vi ska erbjuda kreativa och säkra arbetsmiljöer som stimulerar och uppmuntrar nytänkande.
Vi strävar efter att ta tillvara våra medarbetares erfarenheter och kunskap och strävar efter att erbjuda möjligheter till utveckling inom företaget.
Gemenskap, kamratskap och trivsel är viktigt för oss. Att jobba på Aktiva Event ska vara kul!

Chinese (Traditional)EnglishGermanSwedish